2012. április 30., hétfő

Mai szakasz: 1 Mózes 14Lót választása, hogy Sodoma és Gomora városainak közelében telepszik le, komoly veszélybe sodorta őt. Amikor Khédorlaomer, Elám királya egyesítette pogány seregeit és megtámadta Sodomát, Lót fogságba esett. Amikor Ábrahám meghallotta ezt a tragikus hírt, csapataival Lót kiszabadítására sietett. Figyelemre méltó, hogy Ábrahám nem hibáztatta Lótót döntéséért, hogy Sodoma közelében telepszik le. Felsőbbrendűséget sem tanúsított, és nem engedte, hogy Lót learassa rossz döntéseinek következményét. Van olyan idő, amikor a szeretet meggondolatlanul cselekszik. A szeretet utánamegy, keresi és visszanyeri azokat, akik rossz döntéseket hoztak. Természetesen vannak olyan esetek, amikor az embernek szembesülnie kell döntésének következményével, de vannak olyan esetek is, amikor szeretettel kell viseltetnünk mások döntéseivel szemben.

Jó megjegyezni, hogy amikor Ábrahám visszatért a harcból, tizedet adott a zsákmányból Melkisédeknek, a "Magasságos Isten papjának". Azzal, hogy visszaadta a tizedet, Ábrahám elismerte Isten áldásait életében. Van egy másik figyelemre méltó tette is Ábrahámnak ebben a fejezetben, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Ábrahám megtagadta, hogy egyetlen saruszíjat is elvegyen magának a zsákmányból. Mindent odaadott Sodoma királyának, amit az emberei zsákmányoltak. Az önzetlen, nagylelkű lelkület megnyitja a menny tárházainak csatornáit, hogy az áldások ránk áradjanak.


- Mark Finley

2012. április 29., vasárnap

Mai szakasz: 1 Mózes 13.


1 Mózes 13 azzal kezdődik, hogy Ábrahám egy oltárnál imádkozik (3. vers), és azzal fejeződik be, hogy egy másik oltárnál imádkozik (18. vers). Annak ellenére, hogy Ábrahám – emberi természetéből adódóan – hitének hiányáról tett bizonyságot egyiptomi tartózkodásának idején, mégsem adta fel a hitét. Hűséges maradt Istenhez. Voltak gyengeségei, mint ahogy nekünk is vannak, de szíve elkötelezett volt Isten iránt. Hibái nem csüggesztették el annyira, hogy feladja hitét. Bennünket se csüggesszenek el sajátjaink! Ábrahám az Egyiptomban tanúsított hitetlensége arra vezette, hogy Béthelben komolyabban hagyatkozzon Istenre.

Amikor a földterület és vízforrások miatt konfliktusa támadt, ezt mondta unokaöccsének, Lótnak: "Ne legyen versengés közöttem és közötted" (8. vers). Aztán nagylelkűen Lótra bízta, hogy kiválassza a neki tetsző területet. Ábrahám önzetlenül választotta a számára hátrányos helyzetet a béke kedvéért. Sodoma és Gomora közelében Lót azt a területet választotta ki, amiről azt hitte, hogy a legjobb, de ez a döntés végül katasztrófának bizonyult családja számára. Ábrahámot kedves, nagylelkű magatartása felkészítette őt Isten gazdag áldásainak elfogadására. Az adakozó szívű emberekre a menny leggazdagabb áldásai áradnak.

- Mark Finley

2012. április 28., szombat

Mai szakasz: 1 Mózes 12.


Az Úr Ábrahámnak tett ígérete 1 Mózes 12:2-ben évszázadokkal korábban keletkezett, és újabb örökérvényű igazságot nyilatkoztat ki. „Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel” (új prot. ford.)  Az áldásokat, amelyeket Isten nekünk ad, nem szabad önző módon felhalmoznunk. Azért kapunk áldást, hogy áldás legyünk mások számára. Azzal, hogy megosztjuk az Istentől kapott áldásokat, az Ő nevének szerzünk dicsőséget.

"És megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei" (3. vers). Isten megáldotta Ábrahámot azért, hogy ő is áldás legyen mások számára. Ő megáld bennünket azért, hogy családunk áldásban részesüljön rajtunk keresztül. Így leszünk Isten áldásainak csatornáivá a körülöttünk élők számára.

Az áldás és a bukás útjai nagyon közel vannak egymáshoz. Ábrahám megrontotta becsületességét azzal, hogy feleségét, Sárát testvérének mondta. Hitének hiánya majdnem tragédiába torkollott. Ahogy a Fáraó kijelentette: "feleségül vehettem volna őt" (19. vers angolból fordítva). Ábrahám hitetlensége oda vezethetett volna, hogy elveszti azt, akit a legjobban szeret. Évekkel később Ábrahámot Isten hasonló hitpróba elé állítja. Vajon most hinni fog Istenben, hogy Sára gyermeket fogan idős korában? Amikor egy ponton elbukunk, Isten újra és újra visszavezet bennünket ugyanabba a helyzetbe. Az Úr iskolájában nem ugorhatunk át, és nem hagyhatunk ki egyetlen leckét sem. Istennek hála, Ábrahám végül átment a vizsgán, és mi is átmehetünk.


- Mark Finley

2012. április 27., péntek

Mai szakasz: 1 Mózes 11.


1 Mózes 11 legkevesebb három lényeges igazságot mutat be. Az első így hangzik: az ellenőrizetlen emberi büszkeség lelki katasztrófához vezet. A Bábel tornyának építői nevet akartak szerezni maguknak (4.vers). Ahelyett, hogy Istent, és csakis Istent dicsőítették volna, magukat akarták felmagasztalni. Másodszor: Bábel építői elutasították Isten világos Szavát. Ő megígérte, hogy többé nem fogja vízözönnel elpusztítani a Földet. Amikor Isten összezavarta beszédüket, az emberiség elvesztette egyik összetartó tényezőjét - a nyelvet. Az engedetlenség megoszlást okoz. Az egység alapja az Isten iránti engedelmesség, nem pedig parancsainak mellőzése! 

Van még egy fontos igazság ebben a fejezetben, ami Sém nemzetségi táblázatában található. 1 Mózes 11 végigvezeti Nóé fiainak leszármazási vonalát és végül Sémre összpontosít. Ábrahám Sém vonalán születik. Izrael Ábrahám családfájából származik, és történetesen a Messiás is ezen a vonalon születik. Istennek  már évszázadokkal korábban van egy terve Ábrahámmal és leszármazottaival. Istent sosem érik meglepetések. A te jövődet is már ma tervezi!

- Mark Finley  

2012. április 26., csütörtök

Mai szakasz: 1 Mózes 10.


A nemzetségi táblázatokat nem könnyű olvasni, és nem könnyű megérteni sem, azonban fontos szerepet játszanak a bibliai történet megértésében. Bemutatják a családok fennmaradásának folytonosságát, népek vándorlását; hidat képeznek jelentős bibliai események között, és segítenek világosabban megérteni a Biblia szereplőinek egymáshoz való viszonyulását.

1 Mózes 10-ben Nóé három fia és azok családjai három különböző területen telepednek le. Kám fiai Észak-Afrikában és Palesztinában laknak. Sém leszármazottai elvándorolnak Mezopotámiába és Délnyugat-Arábiába. Jáfet családjai elutaznak Kis-Ázsiába (a mai Törökországba) és Nyugat-Európába. Nyelvük, családjuk és nemzetségük szerint elkülönülnek egymástól. Nóé fiai között nyilvánvaló nézeteltérések támadtak, amelyeknek az lett az eredménye, hogy különböző irányba indultak el, és telepedtek le. Vannak olyan helyzetek az életben, amikor a különböző irányba való elvándorlás jobb, mint egyhelyben maradni, és háborúzni. Van itt egy másik lényeges lelki tanulság is. Nóé Isten iránti hűsége és rendíthetetlen engedelmessége nem garantálta saját fiai hűségét. Ahogy Nóénak határozottan el kellett dönteni, hogy Istent szolgálja, úgy a fiainak is meg kellett hozni ezt a döntést. Ha találsz még lelki tanulságot ebben a nehezen érthető fejezetben, oszd meg velünk!
           
- Mark Finley

2012. április 25., szerda

Mai szakasz: 1 Mózes 9.


1 Mózes 9 bemutatja azt a szövetséget, amelyet Isten kötött Nóéval és leszármazottaival az idők végéig. Figyeljük meg tüzetesen, hogy ez a szövetség mindenestől arról szól, amit Isten fog megtenni, és nem arról, amit Nóé ígért. Isten változhatatlan ígéretéről tanúskodik, nem az ember gyarló ígérgetéseiről. Minden az Isten szavával kapcsolatos, és nem az emberével. Az ígéret Isten kegyelmén alapul, nem az ember kezdeményezésén. A szivárvány annak az örök szövetségnek a jele, hogy Isten nem fogja ismét vízözönnel elpusztítani a Földet.

De valami mélyebb dologról is szó van itt. A Biblia a szivárványt Isten tróntermével összefüggésben említi (lásd Ezékiel 1:28; Jelenések 4:3; 10:1). Isten igazságát és irgalmát mutatja be, kegyelmét és hatalmát, könyörületét és erejét jelképezi. A szivárvány az Ő oltalmának és szabadításának az ígérete. Isten jellemének a tükröződése és az ő jelenlétének szimbóluma. Amikor legközelebb szivárványt látsz, emlékezz Istenre, aki a világegyetem trónján ül, és nemcsak a világ sorsát irányítja, hanem a te életedet is!

- Mark Finley


2012. április 24., kedd

Mai szakasz: 1 Mózes 8.


Gondolj bele, milyen lehetett az a bárkában töltött viharos negyven nap és negyven éjjel, miközben zengett az ég, cikáztak a villámok és a hullámok ide-oda dobálták a bárkát! Nóénak és családtagjainak bizonyára hevesen vert a szíve, és összeszorult a gyomra a félelemtől. Szorongásuk ellenére azonban hitük által nyugalmat találtak Isten oltalmazó karjaiban. Nyugodt bizodalommal voltak még a vihar közepette is. Tudták, hogy Isten nem feledkezett meg róluk. Biztosak voltak abban, hogy vigyázó szemét rajtuk tartja, miközben a bárkát a  viharos hullámok dobálják.

1 Mózes 8 első versében a bizonyosság visszhangzik: "Megemlékezék pedig az Isten Noéról" (1. vers). Az élet viharaiban Isten nem feledkezik meg rólunk. A próbákban nem hagy magunkra. Az élet legnagyobb kihívásai közepette nem vagyunk kozmikus árvák. Próbáinkban az Ő jelenléte ad erőt. Ugyanaz az Isten, aki bevezette Nóét és családját a bárkába, mindvégig oltalmazta őket, majd kivezette őket egy derűs, új jövőbe. Amikor Isten szavát hittel fogadjuk, engedelmeskedünk parancsainak, és cselekedjük akaratát, akkor bennünket is egy reményteljes jövő felé vezet.

- Mark Finley

2012. április 23., hétfő

Mai szakasz: 1 Mózes 7


1 Mózes 7 egy ismerős bibliai kijelentéssel kezdődik: "Ezt mondta az Úr Nóénak: Jöjj be ... a bárkába" (1. vers angolból fordítva). A Bibliában elejétől végig ott találjuk Isten hívását: „Jöjj!” Jézus így hív: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket" (Máté 11:28). A Biblia utolsó könyvének -  a Jelenések könyvének -  utolsó fejezete ezt a kegyelemteljes hívást közli: "És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el..." (Jel 22:17). Jézus hozzáteszi: "azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem" (Ján 6:37).

Isten hívása Nóé felé, hogy jöjjön a bárkába, a megváltás, a biztonság és a szabadítás hívása volt. A gondoskodására szóló ígérete aznapra, holnapra és örökre szólt. Reményt adott Nóénak a világ zűrzavarának közepette. Jézus isteni hívása nekünk is reményt ad. Az Ő mentő bárkájában megváltást, biztonságot és szabadulást találunk. Mondd el néhány mondatban, hogyan találtál Jézus Krisztusban egy mentő bárkára!

- Mark Finley

2012. április 22., vasárnap

Mai szakasz: 1 Mózes 6.


1 Mózes 6 az egész világra kiterjedő vízözön történetét jegyzi fel. Képzeld magad Nóé helyébe! Milyen mély bizalomra volt szüksége Isten iránt, hogy elkezdje a bárka építését annak ellenére, hogy minden körülmény teljesen ellentmondott addigi tapasztalatának! Nóé nemcsak elkezdte, hanem ki is tartott a bárka építésében százhúsz éven át. Gondolj a gúnyolódásra, amit el kellett viselnie! Előtte soha nem esett eső. Vajon őrült volt? Hihetetlen vállalkozásba kezdett: a bárka hossza 140 méter, szélessége 25 méter, magassága pedig 14 méter. Íme egy hajó, amely másfélszer akkora, mint egy rögbi pálya. Micsoda munka volt a faanyag előkészítése és beépítése ebbe az óriási hajóba! Az Írás azt mondja: "Nóé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki" (22. vers – új prot. ford.). Micsoda hit! Micsoda bátorság! Azért imádkozom, hogy Isten adjon nekünk is ilyen hitet és bátorságot, hogy életünk minden vonatkozásában azt tegyük, amit Isten parancsol!

Van egy másik különösen fontos aspektusa is ennek a történetnek. Isten kijelenti, hogy szövetséget fog kötni az Ő népével. Isten szövetsége az Ő hűségének és a megváltásnak az ígérete. A vihar közepette Isten egy mentőbárkát biztosított. Jézus a mi oltalmunk a vihar idején, mentőbárkánk, menedékünk a bajok idején. Micsoda jó hír! - Isten szövetsége örök garancia arra, hogy biztonságban vagyunk kegyelmének bárkájában.


- Mark Finley

2012. április 21., szombat

Mai szakasz 1 Mózes 5.


A nemzetségi táblázatok talán nem tartoznak a Biblia legizgalmasabb fejezetei közé, de tele vannak lelki tanulságokkal a Szentírás szorgalmas kutatója számára. 1 Mózes 5 nyilvánvaló ténye, hogy Ádám leszármazottai hosszú évszázadokig éltek. A pátriárkák esetében általános volt az, hogy kilencszáz évig éljenek. Ha valaki ma száz évig él, nagy teljesítményként megünnepeljük. Ádám 930 évet élt, fia Séth 912 esztendőt; Matuzsálem pedig megdöntötte a 969-es csúcsot. Ez egy lényeges igazságot mond el nekünk Istenről. Teremtőnk örök életre tervezte az embert. Olyan életerővel ruházta fel, amely még a bűn betörése után is évszázadokig megmaradt. Micsoda hatalmas Isten Ő!

Íme egy másik lelki drágagyöngy 1 Mózes 5-ben: Énok hatvanöt évet élt, amikor felesége fiút szült neki, akit Methuséláhnak neveztek el. A Biblia világosan kijelenti, hogy "Énok Istennel járt, minekutána Methuséláht nemzette" (22.vers).

Énok gyermeke iránti szeretetében tükröződött az Isten iránta való mély szeretete. Isten igazi szeretetét a bennünket összekapcsoló erős és mély kapcsolatok teszik nyilvánvalóvá.

Milyen lelki kincseket találtál ebben a fejezetben? Miért ne osztanád meg másokkal is ebben a blogban?
- Mark Finley

2012. április 20., péntek

Mai szakasz: 1 Mózes 4.


1 Mózes 4 bemutatja a szabadjára engedett harag félelmetes következményeit. Káin zabolátlan érzelmei oda vezettek, hogy megölte testvérét, Ábelt. Ha szabadjára engedjük érzelmeinket, annak komoly következményei lesznek. Káin elhagyta otthonát, és mint egy csavargó szökevény bolyongott. Élete pillanatok alatt megváltozott. A rossz döntéseknek, szabadjára engedett érzelmeknek és a negatív hozzáállásnak romboló következményei lesznek. A jó döntéseknek, az ellenőrzés alatt tartott és pozitív érzelmeknek viszont pozitív következményei lesznek. Ha a  Szentlélek irányít, akkor készen állunk arra, hogy szembenézzünk minden életadta körülménnyel,  mivel megnyugvást találunk Isten mindent felülmúló terveiben. 

A Biblia elbeszéléseiben található egyik legmegragadóbb kérdést Káin teszi fel: "Avagy őrizője vagyok-é az én atyámfiának?" Amikor döntéseink másokra is hatással vannak, a válaszunk egy határozott "igen." Noha nem vagyunk felelősek azokért a döntésekért, amelyeket "atyánkfiai" hoznak, felelősek vagyunk saját döntéseinkért, amelyek befolyással vannak a körülöttünk élőkre. Ezért álljunk meg egy pillanatra és gondolkodjunk el azon, miként hatnak tetteink és magatartásunk másokra.

- Mark Finley

2012. április 19., csütörtök

Mai szakasz: 1 Mózes 3.

1 Mózes 3 erőteljesen mondja el mindannyiunk számára, hogy döntéseinknek örök következményei vannak. Ősszüleink ott a kertben, annál a bizonyos fánál történt döntésének következményét még évezredek után is érzi világunk. Személyes döntéseink nemcsak ránk vannak hatással, hanem a családunkra, barátainkra, munkatársainkra és még a következő nemzedékekre is. Érdekes azt is megfigyelnünk, hogy amikor Ádám és Éva vétkeztek, fügefa leveleket aggattak össze, és körülkötőket készítettek maguknak (7. vers). Hamar meg kellett tanulniuk, hogy a pótcselekvés nem működik. Csak egy orvosság van a bűnre - Jézus a megöletett Bárány.

A bűn mentegetőzést és vádaskodást szül. Minden jelentőségteljes változás a választásunkon alapul. A mentegetőzés nem idéz elő pozitív változást. A vádaskodás bezár bennünket romboló szokásainkba. A változás akkor áll be, amikor engedünk a Szentlélek késztetésének, és amikor válaszolunk Isten kezdeményezésére, hogy megváltson bennünket. Az Édenkertben Isten kezdeményezett. Megkereste a bukott emberpárt és kegyesen visszaédesgette őket szerető szívéhez. Ezt tette értük, és ezt fogja tenni értünk is.

Mark Finley

2012. április 18., szerda

Mai szakasz: 1 Mózes 2.

1 Mózes 2 bevezet három lényeges elvet, a Szombatot, a házasságot és a választást. Kezdjük a három közül az utolsóval. A választás képessége emberlétünk lényege. Isten nem gépesített robotokat teremtett, akik azért szolgálják Őt, mert így programozta be őket egy mennyei komputeren.  

A jó és gonosz tudásának fája azzal a céllal került az Éden kertjébe, hogy lehetőséget biztosítson a szabad akarat kifejezésére. Isten akarata kezdettől fogva az volt, hogy jellemét megértve, szeretetét és gondoskodását ismerve, gyermekei örömmel szolgálják Őt. Isten nem rendelte el előre ősszüleink bukását, hanem szabadságot adott nekik arra, hogy a jó és a rossz között választhassanak. Mi ugyanezt a szabadságot kaptuk.

A szombat minden héten visszavezet bennünket a gyökereinkhez. Szerető Teremtőnkre emlékeztet, aki arra teremtett bennünket, hogy örüljünk az élet teljességének. Ahogy a szombat Istennel való kapcsolatunk horgonyaként működik, ugyanígy a házasság is megszilárdítja egy férfi és egy nő kapcsolatát. A szombat és a házasság iker intézmények. Az ördög Édentől kezdve  veszettül támadja mindkettőt. A szombat hetenkénti hűséges megtartása hitünk erős alapja. Az Istennel való kapcsolatunk biztos támasza. A szerető otthon és a sziklaszilárd keresztény házasság Isten szeretetét mutatja be a családban és hatáskörünkben egyaránt. Hogyan erősítette a szombat és a házasság az Istennel való kapcsolatodat? Oszd meg velünk!  

Mark Finley

2012. április 17., kedd

A mai szakasz Mózes első könyvének első fejezete

1 Mózes 1 meghatározza ez egész Biblia hangnemét. Leszögezi azt a tényt, hogy Isten az ég és a föld Teremtője. A Biblia első fejezete 31 alkalommal nyilatkozik úgy Istenről, hogy Ő a Teremtő. Három fontos kifejezés van 1 Mózes 1-ben, amit érdemes megfigyelni. Ezek: "monda az Isten", "teremté Isten" és "látá Isten, hogy jó." Ezek a kifejezések jelentőségteljesek, ha mai életünkre vonatkoztatjuk azokat.

Ha Isten szól, akkor teremt is. Ha Isten szól, az úgy van, még akkor is, ha korábban nem úgy volt, mert, amikor Isten szól, az úgy lesz. Isten kimondott szava valóság, és annak az elfogadása, amit Isten szólt, "jó". Isten Igéje élő és teremtő Ige. Amikor elhisszük mindazt, amit Isten mondott - mert bízunk Őbenne, aki szólt - az élő és teremtő Szó átalakítja az életünket. Minden teremtő hatalom, amely világunkat létrehozta, jelen van Isten Igéjében. Tapasztaltad már, hogy Isten Igéje valamilyen módon szólt a szívedhez?

Megosztanád velünk ezen a blogon?

Mark Finley